Sdružení obcí pro nakládání s odpadySONO

Poradenství, podpora výstavby skládkových dvorů, organizace sběru a svozu nebezpečných složek odpadu.
Image
Image

Historie sdružení obcí pro nakládání s odpady

Historie tohoto zájmového sdružení obcí se váže k záměru vybudování nové skládky pro ukládání odpadu na území okresu Litoměřice.

Psal se rok 1993 a tehdejší Okresní úřad Litoměřice stál před úkolem vybudovat novou skládku pro odpady z komunální sféry, tedy převážně z obcí. Všechny tehdejší otevřené lokality pro skládkování byly na vrcholu svých kapacit a bylo nutné najít novou a dostačující lokalitu. Pro výhodné umístění skládky byla určena lokalita vytěženého lomu na vápenec v katastru obce Želechovice mezi obcemi Úpohlavy a Siřejovice. Okresní úřad nechat vypracovat projektovou dokumentaci a z rozpočtu Okresního úřadu prostavěl cca 20 mil.Kč. Následovala ale zásadní změna legislativy, která z hlediska ochrany životního prostředí, kladla vysoké požadavky na provedení stavby skládky a ochranu okolního terénu. Stavba byla zastavena pro nedostatek financí a také pro nutnost komplexního přepracování projektové dokumentace dle nových norem. V té době přichází informace o možnosti čerpání dotace nebo bezúročné půjčky z rozpočtu SFŽP z výnosu velké privatizace na budování zabezpečených skládek pro komunální odpady. Dotaci ale nemůže přijmout tehdejší investor Okresní úřad Litoměřice, protože je posledním článkem státu. Z podnětu tehdejšího přednosty OkU p.Pohla a vedoucího referátu ŽP OkÚ Litoměřice Ing. Arch.Zadražila je iniciován vznik sdružení obcí, který by mohl převzít budování skládky.

Nově vzniklé Sdružení se pouští do nelehkého úkolu, přepracování projektové dokumentace, žádá o vydání nového stavebního povolení, přebírá veškeré závazky a pohledávky od odstupujícího investora a zahajuje jednání o poskytnutí bezúročné půjčky ze SFŽP. Celková výše bezúročné půjčky od SFŽP ale nekryje celé financování výstavby a tak Sdružení obcí sjednává komplikovaně bankovní úvěr jako vlastní přílož.
Záměr výstavby je inzerován v Obchodním věstníku jako veřejná obchodní soutěž na výstavbu skládky odpadu. Z 24 firem z celé ČR, které podaly nabídku, vítězí Báňské stavby Most a.s., které podle projektové dokumentace zhotovené Báňskými projekty Teplice a.s. zahajují ještě téhož roku stavbu. Výstavba skládky trvá cca 11 měsíců a je profinancováno cca 65 mil.Kč. V dubnu 1995 je provedena kolaudace stavby a je zahájen zkušební provoz skládky.
Dne 5.10.1995 bylo provedeno kolaudační řízení za účelem uvedení stavby do trvalého provozu - užívání.
V roce 2003 Sdružení obcí pro nakládání s odpady vypouští ze svého názvu - okresu Litoměřice, právě po zániku tohoto článku státní správy.
Na návrh členské schůze je iniciován vznik provozní organizace, která by na sebe převzala veškeré rizika z podnikání a veškeré provozní záležitosti spojené s provozem skládky. V roce 1998 je založena společnost SONO PLUS s ručením omezeným, jako provozovatel skládky, jejímž jediným vlastníkem je Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Původní majitel skládky, tedy Sdružení obcí, pronajímá za úplatu veškerý majetek a infrastrukturu určenou a vybudovanou pro provoz skládky.

Sdružení obcí pro nakládání s odpady nadále organizuje svou činnost určenou obcím v této oblasti. Těžiště práce se nachází hlavně v poradenství, v podpoře výstavby skládkových dvorů, v podpoře organizace sběru a svozu nebezpečných složek odpadu, v součinnosti při řešení úkolů vyplývajících z Plánu odpadového hospodářství jednotlivých obcí a Ústeckého kraje. Nezanedbatelná pomoc je poskytována obcím při každoročním zpracování Hlášení o odpadech.
Sdružení obcí pro nakládání s odpady splnilo již před mnoha lety celkem naléhavý a vážný úkol, před kterým stály obce začátkem devadesátých let a to stabilizovat oblast nakládání s odpady, zamezit neúměrnému zdražení této služby a zajistit pro obce vlastní kapacitu pro zneškodňování odpadů.  V současné chvíli je členem sdružení 93 obcí.

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 46772707
DIČ: CZ46772707

Tel.: 416 532 483
Email: sdruzeni.sono@tiscali.cz